لوله کشی گاز

خدمات تخصصی لوله کشی گاز در استان گلستان

 

خدمات گلستان تاسیسات در لوله کشی گاز شامل (لوله کشی ونشت یابی)میباشد.


1. لوله کشی گاز

لوله کشی گاز شامل کلیه خدمات گاز رسانی مانند تفکیک کنتور و کاهای جزی مانند تغیر در مسیر لوله گاز. تمام کارها طبق استاندارد نظام مهندسی انجام میشود.

 


مراحل لوله کشی گاز به قرار زیر است:

1. تشکیل پرونده در سازمان نظام مهندسی و تعیین ناظر.

2. انتخاب پیمانکار (مجری) لوله کشی گاز.

3. پایان عملیات لوله کشی.

4. تأیید مهندس ناظر.

5. نصب علم و کنتور گاز (خانگی یا تجاری).

Login

Register